ZingTruyen.Com

Kinh Quán Thế Âm Bồ Tát Cứu Khổ

Tâm linh

25676

Đang cập nhật

29-11-2017

Kinh Quán Thế Âm Bồ Tát Cứu Khổ

18 lượt thích / 25676 lượt đọc
Kinh Quán Thế Âm bồ tát cứu khổ nằm trong Vạn tự chánh tục tạng kinh, ta quen gọi là tạng chữ Vạn, quyển1, số 34. Kinh này là một trong những kinh Ấn Độ soạn thuật, thuộc Phương đẳng bộ. Phương đẳng bộ là các kinh đại thừa ngoài bốn bộ: Hoa Nghiêm, Bát Nhã, Pháp Hoa và Niết Bàn. Trong Phương đẳng bộ chia làm hai bộ chính là Bảo Tích và Đại Tập. Nếu phân loại theo hiển mật thì kinh này thuộc Phương đẳng mật chú bộ, vì có thần chú Quán Thế Âm bồ tát cứu khổ, gọi tắt là thần chú Cứu khổ. Nguồn: thuvienhoasen.org
Tags: kinhphat