ZingTruyen.Com

Bia đỡ đạn nữ phụ vô hạn nghịch tập

Siêu nhiên

81651

Hoàn thành

28-05-2017

Bia đỡ đạn nữ phụ vô hạn nghịch tập

1292 lượt thích / 81651 lượt đọc
Tử Thiến đến chết mới phát hiện kỳ thật chính mình chính là nhất cái vi thành toàn người khác nhiệm vụ mà tồn tại bia đỡ đạn nữ phụ. Chủ thần nói, mỗi người đô có một lần nghịch tập cơ hội. Tử Thiến phát hiện được hệ thống trợ giúp dễ dàng liền có thể đạt tới nhân sinh đỉnh núi, nàng còn phát hiện chủ thần không gian tồn tại khác nhất tầng hàm ý. Chủ thần lại nói, biết tiến thoái hiểu khắc chế quan toàn cục, có thể trở thành không gian một thành viên, ngươi nhiệm vụ chính là vi sở có bia đỡ đạn nữ phụ nhân sinh nghịch tập...... Tử Thiến phát hiện, tuy rằng nghịch tập là người khác nhân sinh, khả tăng trường đích xác là chính mình thuộc tính trị, ngô, này cái giao dịch thỏa đáng.

Danh sách chương Bia đỡ đạn nữ phụ vô hạn nghịch tập